นิทานภาษาอังกฤษ

ครูประจำกิจกรรม:
ครูรุ่งนภา ฟูธรรม
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ อาคาร2
เกี่ยวกับกิจกรรม:

ฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 20 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก