ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค

ครูประจำกิจกรรม:
ครูจินตนา รังษี
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องพลศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก