ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว

ครูประจำกิจกรรม:
ครูเสาวนีย์ รัตนวงศ์ ครูมนัสชนก ตานาง ครูเกียรติศักดิ์ ศรีทราย
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องเรียนสีเขียว
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 75 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 35 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก