ครูประจำกิจกรรม:
นายสิทธิชัย ผ่องใส, นางสาวภัทรินญา แสนบุญยืน
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 20 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก