เกมและสื่อ

ครูประจำกิจกรรม:
1.นายจำนงค์ ไชยหมื่น 2. น.ส.นภสร คำปิ่นแก้ว 3. น.ส.น้ำผึ้ง อภิรักษ์สันติ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง335
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 75 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 45 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก