เศรษฐ์กิจพอเพียง

ครูประจำกิจกรรม:
ครูสุรกานต์ คำใหญ่
สถานที่จัดกิจกรรม:
สวนป่า1
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 26 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก