ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร

ครูประจำกิจกรรม:
ครูบังอร พรหมจอม ครูทองสุข สมบูรณ์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องโรงเรียนธนาคาร
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 10 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก