ชุมนุมHandmade by Knitting

ครูประจำกิจกรรม:
ครูกมลพรรณ องค์ชัย
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 5
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 2 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก