ชุมุนม Little Tour Guide

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ Ms.Guendilyn Ybanez
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง ERIC
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 8 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก