ชุมนุมการตัดกระดาษจีน

ครูประจำกิจกรรม:
ครูมัซนีย์ แซ่ม้า ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์จีน2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก