ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ครูประจำกิจกรรม:
ครูรุ่งฤทัย จิน๊ะ
สถานที่จัดกิจกรรม:
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก